sunnuntai 1. tammikuuta 2017

Viimeinen työviikko

Tiistai 27.12.

Kyllästyin lomaani tänään ja palasin töihin. En tosin mennyt toimistolle asti, vaan tein etänä. Sovimme viime viikolla alumniyhdistyksen perustamista selvittävän työryhmän kokouksessa, että minä kirjoitan yhdistykselle säännöt.

Pistin toimeksi ja kirjoitin säännöt valmiiksi. Niitä varmaan täytyy muokata vielä ja jos on parannusehdotuksia, niin minulle saa laittaa sähköpostia utu-mailiin tukrda osoitteeseen. 

Tarkoituksena on tiedottaa sitten, kun pidämme perustamiskokouksen, jotta kaikki halukkaat voivat tulla paikalle.

Tässä kuitenkin mitä olen kirjoittanut. Kiitokset SYL:n puheenjohtajalle SYL:n alumniyhdistyksen säännöistä, niistä sai inspiraatiota näihin, mutta nämähän ovat vielä tarkemmat, sillä näissä on tuplasti pykäliä ja otettu huomioon kaikki tärkeät tilanteet :D Näistä saa ottaa mallia sitten kun seuraavan kerran päivitetään SYL:n alumniyhdistyksen sääntöjä.


Turun yliopiston ylioppilaskunnan alumni ry:n säännöt


I YLEISET SÄÄNNÖKSET


1 § Soveltamisala

Yhdistyksen toimintaan sovelletaan yhdistyslakia ja näitä sääntöjä.


2 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Turun yliopiston ylioppilaskunnan alumni ry, kotipaikka on Turku ja kieli on suomi. Lyhenteenä voidaan käyttää muotoa TYY-alumni ry. Englanninkielisissä yhteyksissä yhdistyksestä voidaan käyttää nimeä The Alumni Association of The Student Union of the University of Turku.


3 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) entisten ja nykyisten aktiivitoimijoiden henkisiä ja ammatillisia pyrkimyksiä sekä Turun yliopiston ylioppilaskunnan toimintaa. TYY-alumni ry toimii alumnien yhdyssiteenä aktiivisen TYY-toiminnan jälkeen ja edistää osaltaan jatkuvuutta ylioppilaskunnassa.

Yhdistys voi myös tukea Turun yliopiston ylioppilaskunnan aktiivitoimijoita TYYn käynnissä olevissa hankkeissa ja tavoitteissa.


4 § Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

1) voi järjestää keskustelutilaisuuksia ja vapaa-ajan tilaisuuksia;

2) voi jakaa stipendejä erikseen vahvistettavassa stipendiohjesäännössä määriteltyjen kriteerien
mukaisesti;

3) voi tehdä lahjoituksia;

4) voi vastaanottaa lahjoituksia tai vastaavaa taloudellista tukea;

5) yhdistys voi julkaista lehteä ja harjoittaa tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa sekä

6) voi tarvittaessa ryhtyä muihinkin yhdistyksen tarkoitusta edistäviin toimiin.


II JÄSENYYS


5 § Varsinaiset jäsenet

TYY-alumni ry:n jäseneksi voidaan hyväksyä hallitukselle lähetettävästä hakemuksesta aktiivisesti Turun yliopiston ylioppilaskunnan tai Turun kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan toiminnassa mukana ollut henkilö.


6 § Kunniajäsenet

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen yleiskokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

7 § Kannatusjäsenet

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.


8 § Liittyminen

Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hallitus kokouksessaan.


9 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Yhdistyksen liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta varsinaisille jäsenille, kunniajäsenille ja kannattaville jäsenille päättää yhdistyksen syyskokous.


10 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt mahdollisen erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


III YHDISTYKSEN KOKOUKSET

11 § Läsnäolo- ja puheoikeus

Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle.


12 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet yhdistyksen kokouksessa. Jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä on kullakin yksi ääni. Kannattavilla jäsenillä on yhdistyksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

Kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee yhdistyksen kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


13 § Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse. Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja -aika.

Mikäli vähintään viisi yhdistyksen jäsentä haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on heidän ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


14 § Päätösvaltaisuus

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.


15 § Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksen tehtävänä on

1) käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus;

2) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille tilivelvollisille sekä

3) käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.


16 § Syyskokous

Yhdistyksen syyskokouksen tehtävänä on

1) päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta;

2) päättää seuraavan vuoden liittymismaksun ja jäsenmaksun suuruudesta;

3) päättää seuraavan vuoden talousarviosta;

4) päättää yhdistyksen hallituksen koosta ja valita yhdistyksen hallitus seuraavaksi
toimikaudeksi;

5) valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja
varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa. Mikäli valitaan
tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse erikseen valita sekä

6) käsitellä muut mahdolliset asiat.


17 § Ylimääräinen yhdistyksen kokous

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen varsinainen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräinen yhdistyksen kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.


18 § Kokoukseen osallistuminen

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


19 § Hallituksen puheenjohtajan valinnassa noudatettava menettely

Hallituksen puheenjohtajaksi voidaan valita tehtävään suostuva ja siihen soveltuva yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen, jota on asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa tehtävään ehdotettu. Ehdotusta ei tarvitse kannattaa.

Mikäli hallituksen puheenjohtajaksi on ehdolla enemmän kuin yksi henkilö, vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä enemmistövaalitapaa noudattaen.


20 § Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava menettely

Hallituksen jäseneksi voidaan valita tehtävään suostuva ja siihen soveltuva yhdistyksen varsinainen jäsen tai kunniajäsen, jota on asiaa käsittelevässä yhdistyksen kokouksessa tehtävään ehdotettu. Ehdotusta ei tarvitse kannattaa.

Mikäli hallitukseen on ehdolla useampia henkilöitä, vaali toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä suhteellista vaalitapaa noudattaen.


21 § Henkilövalinnoissa noudatettava menettely

Henkilövalinnoissa noudatetaan joko enemmistövaalia tai suhteellista henkilökohtaista vaalia.


22 § Vaalitavat

Enemmistövaali: Jos valittavia on yksi (1), tulee valituksi vaaleissa eniten ääniä saanut.
Enemmistövaalissa ehdokkaalle annetaan yksi ääni.

Tullakseen valituksi ensimmäisessä äänestyksessä on ehdokkaan saatava enemmistö annetuista äänistä. Ellei kukaan saa vaadittua enemmistöä, toimitetaan toinen äänestys kahden eniten ääniä saaneen välillä. Tässä äänestyksessä enemmän ääniä saaneen katsotaan tulleen valituksi. Jos toinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.

Jos ensimmäisen äänestyksen jälkeen ei ole selvillä kahta eniten ääntä saanutta, toimitetaan ylimääräinen äänestys tasaäänimäärissä olevien kesken. Jos tämä ylimääräinen äänestys päättyy tasan, ratkaisee arpa.

Suhteellinen henkilökohtainen vaali: Jos valittavia on kaksi (2) tai useampia, toimitetaan vaali suhteellista vaalitapaa noudattaen, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Suhteellisessa vaalissa äänestyslippuun kirjoitetaan järjestyksessä enintään yhtä monen ehdokkaan nimi kuin on valittavia henkilöitä. Tulosta laskettaessa annetaan äänestyslipussa ensimmäisenä olevalle ehdokkaalle yksi ääni, toisena oleva ehdokas saa puoli (1/2) ääntä, kolmantena oleva kolmasosa (1/3) ääntä ja niin edelleen kunnes jokainen äänestyslipussa mainittu on saanut ääniä. Kunkin ehdokkaan saamien äänien summaa sanotaan vertausluvuksi. Henkilöt valitaan vertauslukujen osoittamassa järjestyksessä.

Äänten mennessä tasan vaalissa ratkaisee arpa.


23 § Hallituksen eroaminen

Hallituksella, sen puheenjohtajalla, jäsenellä tai toimihenkilöllä on oikeus yhdistyksen kokoukselle esittämästään perustellusta pyynnöstä saada ero tehtävästä.


24 § Hallituksen erottaminen

Mikäli yhdistyksen kokous luottamuslauseäänestyksessä vähintään kahden kolmasosan (2/3)
enemmistöllä toteaa, ettei hallitus, sen puheenjohtaja tai jäsen nauti yhdistyksen kokouksen
luottamusta, katsotaan hallitus tai epäluottamuslauseen saanut jäsen erotetuksi.
Erotetuksi todetun hallituksen, sen puheenjohtajan tai jäsenen tilalle on valittava uudet henkilöt
samassa yhdistyksen kokouksessa.


IV YHDISTYKSEN TOIMINTA


25 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen kokouksessa valitut puheenjohtaja ja 2-8 muuta jäsentä.

Hallituksen toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä ja puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.


26 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kukin yksin.


27 § Yhdistyksen talous

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös on laadittava laissa säädetyssä määräajassa. Hallituksen on allekirjoitettava päivätty tilinpäätös.

Hallituksen on esitettävä tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen yhdistyksen kevätkokouksessa
tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapaudesta päättämistä varten.


28§ Ohjesäännöt

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä asioista.

Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt tulevat voimaan heti, kun ne
on yhdistyksen kokouksessa hyväksytty


29 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään
kymmenen (10) päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi
on ehdotuksen kummassakin kokouksessa saatava vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistö
annetuista äänistä.

Jos kuitenkin toisessa kokouksessa halutaan muuttaa ensimmäisessä kokouksessa hyväksyttyä
ehdotusta, vaaditaan muutosehdotuksen hyväksymiseksi vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistö annetuista äänistä.


V PURKAUTUMINEN


30 § Yhdistyksen purkaminen


Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kymmenen (10)
päivän väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Tullakseen hyväksytyksi on ehdotuksen
kummassakin kokouksessa saatava vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö annetuista
äänistä.


31 § Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa


Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Keskiviikko 28.12.


Tulin tänään toimistolle siivoamaan työpistettäni ja perkaamaan omaa sähköpostiani läpi. Kävin vielä kaikki vuoden sähköpostit läpi ja poistin muutamat luottamukselliset viestit. Kävin myös tietokoneeni työpöydän läpi ja poistin kaiken, josta on jo kopiot TYYn arkistoissa ja siirsin loput tärkeät tiedostot ylioppilaskunnan verkkolevylle talteen.

Työpöydän siivousta sekä fyysisessä maailmassa että bittimaailmassa.


Kirjoitin vielä viimeisen uutisen TYYn nettisivuille. Supertuutorin ja KV-supertuutorin haastattelun, jonka kirjoitin nyt puhtaaksi.


Haastattelussa Turun yliopiston supertuutori ja KV-supertuutori 2016


Turun yliopiston supertuutoriksi valittiin tänä vuonna Eeva Markkanen ja KV-supertuutoriksi Jenni Airola. Markkanen oli läpi syksyn tiiviisti yhteydessä tuutoroitaviinsa ja auttanut kurssivalinnoista lähtien tuutoroitavia virallisissa asioissa. Markkanen oli kuunteleva eri elämäntilanteiden keskellä ja jakoi avokätisesti neuvoja. Hän oli luonut hyvää ryhmähenkeä ja ottanut kaikki tasavertaisesti huomioon.  Airola oli ollut tuutoroitaviinsa yhteydessä hyvissä ajoin ja ollut Suomessa vastassa. Hän oli tutustuttanut tuutoroitavia Turkuun ja vapaa-ajan viettoon sekä saanut tuutoroitavat tuntemaan olonsa enemmän kuin tervetulleeksi. Lassi Laine sai kunniamaininnan tuutoroinnista ja Miikal Hovi puolestaan kunniamaininnan KV-tuutoroinnista. Ehdotuksia saatiin lähes viisikymmentä.Markkanen opiskelee toista vuotta pohjoismaisia kieliä ja oli ensimmäistä kertaa tuutorina. Markkanen lähti tuutoriksi, sillä hänen omat tuutorinsa olivat mahtavia. Lisäksi hän halusi myös itse päästä mukaan hankkimaan uusia kokemuksia.Airola opiskelee viidettä vuotta luokanopettajaksi ja oli myös ensimmäistä kertaa tuutorina. Airola halusi tutustua kansainvälisiin opiskelijoihin ja kehittää kielitaitoaan. Airola uskoi, että vaihto-opiskelijoiden tuutorointi voisi olla hänelle sopiva homma. Hän pitää asioiden järjestämisestä ja suunnittelemisesta. Hän halusi esitellä suomalaista opiskelijakulttuuria ja Turkua, ja tutustua samalla itsekin paikkoihin ja asioihin, joissa ei ole ennen käynyt.Esitimme kaksikolle kysymyksiä tuutorointiin liittyen.Miksi tuutorointi on uusille opiskelijoille tärkeää?Markkanen: Opintojen sujuvan aloittamisen kannalta tuutorointi on hyvin tärkeää. Tosi asiahan on, että opintojen alkuvaiheessa niskaan sataa todella paljon uutta ja tärkeätä informaatiota. Yksin siitä on turha yrittää selviytyä, tuutorit ovat sitä varten, että he auttavat ja tukevat uuden elämänvaiheen alkutaipaleella. Miten loit ryhmähenkeä?Markkanen: Toiminnallisten harjoituksien ja tutustumisleikkien avulla. Uhrasimme heti alusta asti ryhmäytymiselle paljon aikaa. Kokoonnuimme pidemmäksi aikaa yhteen tutustumaan, sekä koko ryhmän kesken että pienemmissä kokoonpanoissa. Halusimme, että piltit oppivat muutakin kuin toistensa nimet, jotta myöhemmin olisi helpompi mennä juttelemaan kanssatovereille. Mikä oli syksyn kohokohta?Airola: Yksi kohokohdista oli retki Laitilaan vanhempieni kesämökille omien ja kaverini vaihto-opiskelijoiden kanssa. Söimme viikonlopun aikana hyvin, saunoimme, kävimme järvessä uimassa ja puolukkametsällä. Sää oli tuona viikonloppuna vielä ihan kesäinen, ja oli mukavaa viettää aikaa ulkona. Muita huippuhetkiä ovat olleet ne illat, jolloin olemme leiponeet yhdessä, sekä yhteiset pikkujoulut kaverini ja hänen vaihtareidensa kanssa.Ketä ryhmääsi kuului ja oletteko tavanneet paljon tuutoroitavien kanssa?Airola: Tuutoroitavinani oli espanjalainen tyttö ja itävaltalainen tyttö, jotka opiskelevat opettajiksi, sekä georgialainen poika, joka opiskelee oikeustieteitä.  Olemme tavanneet koko porukalla ainakin viitisen kertaa, mutta erilaisilla kokoonpanoilla olemme nähneet toisiamme viikoittain. Tyttöjä näin vähän useammin, sillä opiskelimme samassa rakennuksessa, jolloin tuli törmättyä useammin ja kävimme suunnittelematta lounaalla.Miksi tuutoriksi kannattaa hakea?Markkanen: Sen lisäksi, että tätä kautta ystävystyy helposti moneen uuteen ihanaan ihmiseen, saa tuutoroinnista myös paljon arvokasta työkokemusta! Ryhmänohjaaminen, esiintyminen ja organisointitaidot kehittyvät huimasti ja tulevaisuuden työnantajat arvostavat näitä taitoja. Ihminen on ikuinen oppija, vain itseään haastamalla voi kehittyä.Airola: Tuutorina pääsee tutustumaan opiskelijoihin eri puolilta maailmaa ja eri maiden tapoihin ja kulttuureihin. Omaa kaupunkia ja yliopistoa tarkastelee eri tavalla, kun miettii, mitä haluaa uusille opiskelijoille kertoa ja näyttää. Itsekin kävin joissakin paikoissa ensimmäistä kertaa, vaikka olen asunut Turussa jo reilut neljä vuotta. Lisäksi kv-tuutorina oma kielitaito kehittyy. Parasta on, että tässä saa uusia ystäviä eri puolilta maailmaa.Mitä vinkkejä antaisit uusille tuutoreille?Markkanen: Tee itsestäsi helposti lähestyttävä, eli suomeksi hymyä huuleen! Omalla esimerkillä luot hyvää ja iloista ilmapiiriä, tuutoroinnin tarkoitus on kuitenkin olla hauska ja ikimuistoinen osa elämää. Lisäksi kannattaa muistaa, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Kannattaa paneutua etukäteen huolella orientaatioviikkojen suunnitteluun, näin välttyy viime hetken paniikilta ja tuutorointi sujuu hyvin kun osaa myös varautua yllättäviin tilanteisiin varasuunnitelmilla.Airola: Ei kannata jännittää oman kielitaidon riittävyyttä. Ymmärretyksi tulee aina, kun vaan tarpeeksi kauan yrittää selittää. Suosittelen tekemään tuutoroitavien kanssa mahdollisimman paljon asioita ja näkemään usein, sillä silloin tutustuu kunnolla, ystävystyy ja oppii itse uutta.


Torstai 29.12

Tulin tänään viimeistä kertaa vuonna 2016 toimistolle. Siivosin työpöytäni loppuun ja kävin kaikki paperit läpi. En mitään itkenyt, mutta oli kuitenkin tunteikasta käydä koko vuosi läpi kun tuli vastaan papereita ja muistui monia hienoja ja hauskoja hetkiä mieleen.

Haluan toivottaa kaikkea hyvää uudelle hallitukselle! Vuosi 2017 on tapahtumarikas ja vaikuttamisen paikkoja tulee paljon eteen. Tiedän, että voin jättää TYYn toimiston taakseni ja sulkea oven tietäen, että te hoidatte homman ja TYY on hyvissä käsissä vuonna 2017. Antakaa palaa!


Jätän paikat aina parempaan kuntoon kuin mitä ne olivat tullessani :)


Lopuksi


Hallitusvuosi on nyt ohi. Oli huikea vuosi ja vein omalta osaltani asioita eteenpäin niin paljon kuin se oli mahdollista TYYn hallituslaisena.

Kiitos kaikki minua edustajistovaaleissa äänestäneet, te teitte tästä mahdollista. Äänienne ansiosta minut valittiin  ensin edustajistoon 4.11.2015 ja siitä edustajisto valitsi minut 3.12.2015 TYYn hallitukseen. Olen pyrkinyt joka päivä täyttämään odotuksenne työskentelemällä innolla ja tunnollisesti.

Kiitos myös kaikki muuten minua tukeneet ja auttaneet, te olette auttaneet minua jaksamaan läpi koko vuoden! Kiitos myös kaikki minua haastaneet, teidän ansiostanne olen laittanut aina parhaan itseni likoon! Vielä iso kiitos koko meidän hallitusporukalle, ootte huippuTYYppejä ja meistä tuli parhaat kaverit!

Kaiken vaikutustyön lisäksi tarkoituksenani oli vuoden aikana tehdä hallitustoiminnasta läpinäkyvää kaikille teille seuraajille blogini avulla ja päivityksiä tuli jokaiselta työviikolta. 

Ajattelin julkaista vielä ainakin pari TYYn hallitusvuodesta kertovaa postausta. Parhaita paloja -postauksen ja epilogin, jossa avaan sitä, mitä vuoden aikana saatiin aikaan, millaisen perinnön jätin jälkeeni ja mihin matka vie tästä eteenpäin.

Olen tästä päivästä eteenpäin taas TYYn edustajiston jäsen. Aion olla aktiivinen edaattori, joka nostaa asioita keskusteluun ja esittää ratkaisuja. Meillä on edustajistossa mahtavia tyyppejä, joiden kanssa pohtia asioita ja uskon, että saamme aikaan hyvää keskustelua. Lisäksi meillä on Ryhmä Lexissä loistava into ja draivi päällä, joten ollaan aktiivinen edariryhmä!

Tulen avaamaan ja päivittämään säännöllisesti sitä, mitä Ryhmä Lex saa aikaan edarissa. Joten stay tuned!

perjantai 30. joulukuuta 2016

Jouluviikko

Maanantai 19.12.


Stokkan perinteinen jouluikkuna.
Kävin aamulla jouluostoksilla ja iltapäivällä minulla oli kehityskeskustelu puheenjohtajan kanssa.

Pohdittavia kysymyksiä oli:

Mitkä tehtävät tai projektit ovat tuntuneet kaikkein mielekkäimmiltä vuoden aikana?

Sain ihan parhaat sektorit ja on ollut mukava tuoda toimintaa lisäarvoa jokaisella sektorilla. Lukuvuosimaksuvaikuttaminen ja kv-maisteriohjelmien edunvalvonnan kehittäminen sekä TYY International Councilin perustaminen ovat olleet tärkeitä. Lisäksi viestinnän ilmeen uudistus ja viestinnän strategian päivittäminen. Tuutoroinnissa oppaiden ja tapahtumakonseptien päivitys puolestaan. Yhteiset projektit ovat myös olleet hyviä, olen ollut mielelläni mukana niissä, kirjoitellut aktiivisesti mielipidekirjoituksia ja antanut panosta myös muille sektoreille. Ottanut kantaa myös muiden sektoreiden asioihin kokouksissa ja auttanut kehittämään toimintaa joka osa-alueella.

Mikä on tuntunut vaikealta?

Ennen TYYn hallituksessa olemista ei usko sitä, kuinka kiireistä tehtävä on. Kaikkea mitä haluaa tehtä, ei millään ehdi tekemään. Tässä on oppinut priorisoimaan. Työ on välillä epäkiitollista, toimistolta ja lähipiiristä tulee kehuja, mutta välillä tulee negatiivista palautetta. Osa on rakentavaa ja osa asiatonta. Kv-työllisyyteen liittyen on pitänyt laittaa parastaan ja se on ollut valtava suo, mutta tilanne paranee koko ajan.

Mitä olet oppinut itsestäsi tänä vuonna?

Olen oppinut yhdistämään entistä paremmin innokkuuttani kärsivällisyyteen. TYY tehtävät ja henkilökohtaiset asiat ovat opettaneet sitä. Laajojen kokonaisuuksien hallinta, asioiden katsominen uusista näkökulmista, tiimityöskentely, substanttiosaaminen, itseluottamusta esiintyjänä ja vaikuttajana, argumentaatiota, vastuun kantamista

Mitä tulet kaipaamaan TYYn toimintakulttuurista?

Eniten tulen kaipaamaan ihmisiä. Meillä on ollut hyvä tiimihenki ja ihan all-star hallitus, jokainen on ollut omalla osa-alueellaan ja antanut siinä kaikkensa. Ollaan osallistuttu yhteisiin projekteihin ja asiat on riidellyt eikä ihmiset. Ollaan etsitty yhteisiä ratkaisua vaikeissa tilanteissa ja jatkettu eteenpäin. 

Viestinnän viikkopalaverissa kävimme läpi tämän vuoden projekteja ja sitä, mitä vielä voisimme tehdä ennen vuoden vaihtumista.

Vuoden viimeisessä hallituskivassa kävimme ensin kaupassa ja sitten kokkailimme, minkä jälkeen pidimme alumniyhdistyksen perustamista pohtivan ohjausryhmän kokouksen. Kokouksessa pidimme myös vähän hauskaa, minä toimin sihteerinä ja ihan kaikkea ei pöytäkirjaan tulla kirjoittamaan, vaan pääkohdat ainoastaan :D Pelasimme vielä lopuksi Trivial Pursuittia.Hallituksen illanviettoa.


Tiistai 20.12.


Aamulla oli Working in Finland palaveri Rekryn kanssa, suunnitelimme kevään Working in Finland -tapahtumaa, vaikke en itse tule olemaan enää silloin TYYssä. Kuitenkin on tärkeää jättää seuraajalle loistava paikka, josta jatkaa.

Hankin meille SYL-alumni ry:n säännöt, jotta voisin valmistella yhdistykselle sääntöjä. Katsomme mitä SYL on kirjoittanut. Otin siis eilen tehtäväkseni laatia yhdistyksen säännöt.

Tänään sain tiedon siitä, että olen valmistunut oikeusnotaariksi!!! Neljä ja puoli vuotta tämän eteen on tehty työtä ja nyt vihdoinkin oli hienoa saada alempi tutkinto valmiiksi.

Käytin kokonaisuudessaan noin kymmenen päivää notaarin kirjoittamiseen enkä tiedä onko moni sitä tehnyt (lue: joutunut tekemään) niin hurjalla vauhdilla kuin itse tein. Olisi ollut mukavaa käyttää siihen enemmän aikaa, mutta olin laittanut kaikki paukut puheenjohtajakisaan ja vasta sen jälkeen otin varasuunnitelman käyttöön. Eli alempi korkeakoulututkinto valmiiksi ennen joulua, jotta pääsee tammikuussa graduryhmään. Tämä päivämäärä jää mieleen :)

Saimme TYYlle jouluntoivotukset myös eduskunnasta!

Postia eduskunnasta TYYlle.


OKM muisti TYYtä!
Keskiviikko 21.12.


Olin tänään toimistolla siivoamassa työpistettäni ja monen viimeisen työpäivän kunniaksi menimme katsomaan Tähtien sotaa! Se olisi minulle toinen kerta ja minäkin päätin mennä mukaan, kun on hyvää seuraa ja työt lähenee loppuaan!

Nyt olen pari päivää joululomalla ja palaan vielä töihin ensi viikolla hetkeksi :)


Hallituksemme tekee pian tilaa seuraaville, mutta onneksi on vielä vuotta jäljellä hetki.

Hallituksen viimeinen kokous ja ympyrä sulketuu

Maanantai 12.12.


Tänään kv-sektorin palaverissa valmistelimme illan TYY International Councilion diaesityksen ja muun materiaalin. Lisäksi katsoimme valmiiksi artikkeli viestintäkyselyn tuloksista kuntoon ja keskustelimme yritysvierailujen plussista ja miinuksista.

Viestintäsektorin viikkopalaverissa kävimme läpi viestintästrategiaamme liittyviä päivtystarpeita ennen vuoden vaihtumista.


TYY International Council Christmas Edition.


Pokaalit valmiina illan TYY International Counciliin.

TYY International Councilissa esittelimme työllisyysprojektejamme, viestintäkartoitustamme ja jaoimme tietenkin TYY International Award -palkinnon. Lisäksi otimme pienen katsauksen tulevaan ja tuleva hallituksen kv-vastaavan olin kutsunut paikalle esittäytymään.

Järjestöiltä tuli paljon hyviä ehdotuksia työllisyysprojektien kehittämiseen ensi vuodelle. Tärkeintä on sitouttaa kv-opiskelijoita tapahtumiin, joihin he ovat ilmoittautuneet. Nyt sitoutumisprosentti on ollut jonkin verran yli 50 % joka on sellainen, että kehitettävää olisi. Olemme todella paljon aina muistuttaneet porukkaa viimeisinä päivinä, mutta moni ilmoittautunut jättää tulematta. Se on ikävää, sillä paikkoja on rajallinen määrä ja joku varalistalta ei sitten pääse.

TYY International Council ja TYY International Award syntyivät tänä vuonna ja molemmat ovat ottaneet hienosti paikkansa ylioppilaskunnannan kv-sektorilla. On vaikea kuvitella vuottamme, että näitä ei olisi syntynyt. Ja nyt ne jäävät elämään sen jälkeen, kun minun aikani kv-vastaavana tulee pääökseen. Ja tietenkin muutkin jutut jäävät elämään jälkeeni, mutta nämä ovat olleet pari näkyvää muutosta :DMaisemia yliopiston läheltä.


Tiistai 13.12.


Ookiksen joulukuun johtokunnan kokous. Muutimme erikoistumisjaksojen pisteytysjärjestelmää yksinkertaisemmaksi, mutta tämä järjestelmä ei onneksi ole se arvontajärjestelmä jota muutama opettaja lobbasi ja josta jopa äänestettiin johtokunnassa. Järjestelmässä lasketaan perusteiden opintopisteet ja arvosanat yhteen.

Julkaisimme tänään uutisen viestintäkyselyn tuloksista ja TYY International Award kilpailusta.
Influential communication for international students also next year

TYY has worked hard this year to improve its communication for the international students. International students’ feedback is vital for us and this year international students’ opinions have been especially helpful.

Most students hear first time about TYY in their letter of acceptance. If membership is voluntary (exchange students and degree students), it is still attractive because of various benefits. It was also mentioned that through TYY students felt like they are members of community and able to make new friends.

Organisations where international students have been active in included UTU Debating Club, ESN, Black Swans, Katko, ISTU, AIESEC, Language Circles, TuKY, TYK ry, Germanica, Choir, Mañana and in spring’s survey Anglica, Nucleus, KY Tricolore and OPKO. Majority of international students think that the best way to improve organisations’ internationalisation is to create more possibilities where Finns and internationals can meet.

International students wish to meet regular Finnish students. To encourage organisations to involve international students in their activities, TYY International Award was invented and granted for the first time this year. The winner Turun Yliopiston Kemistit TYK ry stood out from other candidates because they have most clearly put effort on integrating internationals with Finns and increased the amount of translations and English communication based on feedback. With these little changes international students have lower threshold to join student activities. TYY wants to encourage organisations to continue international excellence in the future.

TYY International Facebook page has almost tripled its likes in 1 year and English newsletter is wanted. Most students want to be regular members, although efforts in translations has led to possibility for international students’ participation in TYY. Albeit interest towards Executive Board and Council meetings’ minutes is still rather low, international student Ali Benkherouf was elected a member in TYY Executive Board 2017. Having international member in TYY’s Executive Board will bring internationalisation into next level.

TYY thanks all the international students for participating in the surveys this year. The winner of 2 movie tickets have been contacted via e-mail.

Also following organisations showed exemplary internationalisation in this year's TYY International Award competition: Turun KY, European Law Students' Association, Anglica ry, Germanica ry, TYRMY Turun Yliopiston Raskaan Musiikkin Ystävät/ University of Turku Metal Club and EGEA Turku.

► Join TYY International Council mailing listIllalla sitten notaarityön kirjoittamista.

Keskiviikko 14.12.Kävin tänään Tähtien sodan maailman ensi-illassa ja jotenkin ulosantini houkutteli toimittajan luokseni ja pääsin antamaan suoraan Yle Vegan lähetykseen haastattelun Star Warsista. Elokuvasanasta ei ole bravuuriani, vaan olisin ennemmin puhunut koulutuspolitiikasta, mutta kuitenkin selvisin haastiksesta hengistä.

Se löytyy tästä linkistä, jos haluaa kuunnella:


(Nyt uskalsin kuunnella haastiksen itsekin läpi ja ei se ollut niin paha kuin kuvittelin. Onneksi kuitenkin toinen haastateltava oli suomenruotsalainen niin ei tarvinnut olla koko haastista itse äänessä)

Vähän huonolaatuinen kuva Ylellä, mutta tässä kuitenkin ollaan toisen fanin kanssa.


Star Wars Rogue One.

Star Wars Rogue One täydensi hyvin Uuden toivon tapahtumia ja aukkokohtia. Se jätti muutaman uuden aukon, mutta oli kuitenkin paljon parempi kuin odotin.

Notaarin kirjoitusta sitten taas illalla.

Torstai 15.12.


Tänään meillä oli vuorossa hallituksemme viimenen kokous. Olimme päättäneet vähän hasstutella ja viimeisen kokouksen kunniaksi vedimme housut päähän. Meillä kaikilla oli kyllä kahdet housut, toiset jalassa ja toiset päässä. Itsehän vedin toppahousut päähän. Tämä housut päähän on ollut hallituksemme sisäpiirivitsi ja nyt se muuttui todeksi.

Toinen läppä oli tulossa, kun päätimme käsitellä kiireellisenä ohjausryhmän perustamista koskevan asian. Hallitus voi perustaa alaisiaan ryhmiä ja nimetä niihin henkilöitä, kuitenkin vain toimikautensa ajaksi.

Kokouksen aikana muotoilin kuitenkin esityksestä järkevän ja esitin päästyämme kohtaan, että perustetaan TYYn alumniyhdistyksen perustamista selvittävä työryhmä. Siinä me kaikki olemme nyt jäseniä vuoden loppuun asti. Ensimmäinen kokous on ensi viikon maanantaina.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan hallitus on kokouksessaan 15.12.2016 päättänyt:

-käsitellä kiireellisenä asiat ”kokoussakon määrääminen” sekä ”alumniyhdistyksen perustamista selvittävän työryhmän perustaminen”.
-peruuttaa Riina Lumpeen tilinkäyttöoikeudet ylioppilaskunnan käyttötililtä sekä siihen liittyvän debit-kortin 1.1.2017 alkaen.
-myöntää tilinkäyttöoikeuden hallituksen puheenjohtaja Miika Tiaiselle ylioppilaskunnan käyttötilille FI48 5716 9020 0256 10 sekä päättää hankkia Tiaiselle Turun Seudun Osuuspankin myöntämän luottokortin käyttöoikeuden 1.1.2017 alkaen.
-merkitä tiedoksi työterveyden toimintasuunnitelman vuodelle 2017.
-hyväksyä Turun ylioppilaslehden uuden painosopimuksen Botnia Printin kanssa.
-määrätä Teppo Vätölle kokoussakon ja lahjoittaa varat Uusi ylioppilastalo -selvitysryhmälle.
-myöntää eron Jesse Huoviselle ja Laura Vähäsaarelle kauppakorkeakoulun johtokunnasta ja valita varsinaiseksi jäseneksi nousseen Riku Hietarinnan varajäseneksi Joona Uusitalon sekä valita Ann-Sofie Leimun varajäseneksi Tuulia Kuusisen 31.12.2017 päättyvälle kaudelle.
-valita Petri Nyströmin ja hänelle varajäseneksi Behnoush Foroutanin sekä Laura-Maria Poikelan ja hänelle varajäseneksi Roosa Toivosen opiskelijaedustajiksi yliopiston tutkintolautakuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2018.
-valita Karoliina Rajalan opiskelijaedustajaksi yliopiston Brahea-keskuksen johtokuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2019.
-valita Laura Aaltosen, Pia Vinkin ja Teppo Vätön opiskelijaedustajiksi yliopiston opiskelijoiden immateriaalioikeuksia käsittelevään työryhmään.
-valita hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattoreiksi vuodelle 2017 seuraavat henkilöt (suluissa varakoordinaattori):
Humanistinen: Antti Ainola (Tuula Musakka)
Kasvatustieteet: Nora Seppälä (Johanna Puntanen)
Lääketieteellinen: Henna Kruuti (Jenna Lindt)
Matemaattis-luonnontieteellinen: Miika Länsi-Seppänen (Maria Nieminen)
Oikeustieteellinen: Jarno Piltonen
Turun kauppakorkeakoulu: Tuulia Kuusinen (Oula Huttunen)
Yhteiskuntatieteellinen: Petriina Lemettinen (Petri Nyström).


-valita Linnea Mattilan ja hänelle varajäseneksi Behnoush Foroutanin opiskelijaedustajiksi Turun yliopiston tasa-arvotoimikuntaan kaudelle 1.1.2017–31.12.2019 sekä nimetä lautakuntaan vuodeksi 2017 läsnäolo-oikeutetuksi TYYn edustajaksi hallituksen vuoden 2017 yhdenvertaisuusvastaavan.

-hyväksyä TYYn juhlavuoden graafisen ilmeen.
-hyväksyä 95-juhlavuoden aloitusjuhlien talousarvion.
-perustaa TYYn alumniyhdistyksen perustamista selvittävän työryhmän ajalle 15.12.–31.12.2016 ja nimetä siihen seuraavat henkilöt:
Teppo Vättö, puheenjohtaja
Laura Aaltonen
Tuomas Dahlström
Katariina Kulha
Riina Lumme
Jyri Lähdemaa
Miika Tiainen.


Olin kerännyt statistiikkaa vuoden kokouksistamme. Luettelin tilastoja hallitukselle. Kahdessa kokouksessa äänestimme. Kokouksemme kestivät hieman yli tuhat minuuttia yhteensä. Meillä oli yksi kokoustauko. Puheenjohtajamme oli poissa viidestä kokouksesta, mutta hän ei johtanut yhdessä läsnäolevassa kokouksessa puhetta, sillä hänen äänensä oli mennyt.

Itse en ollut yhdestäkään kokouksesta poissa ja toimin useimmiten pöytäkirjantarkastajana. Olin ainoa joka oli joka kerta paikalla :D

Kokouksen jälkeen kävin tekemässä kypsyysnäytteen oikeusnotaarin työhöni liittyen. Tämä oli viimeinen päivä, kun sen pystyi tekemään ennen joulua ja ehtisin valmistua ennen  joulua, kunhan palauttaisin työn tällä viikolla.

Siipien kapulan vaihtoillasta suurimman vastuun oli ottanut kupovastaava, mutta oli auttamassa järjestelyissä. Illassa nykyiset siipeläiset kertoivat kokemuksistaan siivissä ja uudet siipeläiset kertoivat odotuksistaan.

Siipien kapulan vaihtoilta


Illalla kävin vielä Lexin pikkujouluissa, jossa oli Anssi Kelan konsertti. Hän on ehdottomasti paras artisti joka on opiskeluaikanani ollut Lexin pikkujouluissa esiintymässä.


Anssi Kela Lexin pikkujouluissa.

Perjantai 16.12.


Kävimme kv-asiantuntijan kanssa ja tulevan kv-vastaavan kanssa kielikeskuslounaalla kielikeskuksen johtajan kanssa. Keskustelimme maisteriohjelmien suomen kielen opetuksesta ja siitä, miten kielikeskuksen toiminta on lähtemässä käyntiin keskittämispääöksen jälkeen. Kun kauppiksen kielikeskus yhdistettiin yliopiston kielikeskuksen kanssa.

TYYn glögeillä puolestaan paikalle oli tullut niin TYYläisiä kuin muita aktiiveja ÅAS:stä ja TUOsta. 

Menimme puheenjohtajan kanssa illalla TYYn edustajina joulukonserttiin, jossa yliopiston kuoro ja orkesteri esiintyivät. Kuoro lauloi joululauluja ja orkesteri soitti lumiukon soudtrackin. Lisäksi lumiukossa oli tanssiesitys.


TY:n kuoro laulamassa joululauluja.

CMT soittmassa lumiukon tunnussäveliä.


Konsertin jälkeen siirryimme TYYn pikkujouluihin, jossa kokoonnuimme toimiston väellä muistelemaan vuotta. Työntekijät jakoivat meille kaikille diplomit. Omassa diplomissani luki arvonimenäni KV-Thomas - Tuomas "Ei ne vaihtari eksy metsään" Dahlström

Viittaus kansallispuistoreissuumme, josta pääsihteerimme oli huolissaan ja totesin hänelle silloin, että olen suunnistaja. Ei ne vaihtarit eksy metsään, joten ei huolta.

Eivätkä eksyneetkään!

Me hallituksessa olimme tehneet ohjelmanumeroksi "Toimistolla kuultua" täyttöarvotuksen. Olimme keränneet läppi vuoden legendaarisia lausahduksia hallistuslaisten ja toimistolaisten suusta. Sitten laitoimme niihin aukkoja sanojen kohdalle ja myös nimien suhteen.

Sitten piti arvata kuka on sanonut ja mitä!

Lauseet olivat tosi hauskoja, mutta eivät ole suurimmalta osin painokelpoisia, joten tähän niitä ei voi kirjoittaa. Työntekijät jakamassa hallitukselle diplomeja.

Minä ja kv-asiantuntija. Ollut huippuvuosi ja ollaan saatu niin paljon kv-sektorilla aikaan!


Otimme seuraavat kaksi kuvaa heti valintamme jälkeen. Ensimmäinen heti edarin kokouksen jälkeen ja alempi sitten toimistolla, kun olimme hetken ehtineet ryhmäytyä.

Tästä kuvasta huomaa hyvin, että ollaan aika samanpituisia.

Meidän hallitus 3.12.2015
Hallituksemme 3.12.2015Jotta ympyrä voisi sulkeutua, päätimme ottaa samat kuvat myös nyt tänään! Olemme tiiviimpi porukka nykyään ja paljon ollaan kasvettu TYYn mukana. Ja ainakin itse olen harmaantunut ja vanhentunut vuoden aikana, mutta hymy ei ole kertaakaan hyytynyt :)


Meidän hallitus 16.12.2016

Hallituksemme 16.12.2016

Näiden yhteisten kuvien jälkeen tuntuu siltä, että ympyrä on sulkeutunut. Olemme olleet kyllä mahtava hallitusporukka ja tätä ryhmää tulee ikävä!


Olisi ollut kiva olla pidempään, mutta notaarin kirjoittaminen kutsuu!


Hallitusvuosi lähenee väistämättä kohti loppua.


Viikonloppu 17.-18.12.


Pakko on paras motivaattori ja viikonloppu olikin yhtä notaarin kirjoitusta. Tein todella paljon töitä sen kanssa, että saisin sen valmiiksi eivätkä opintoni myöhästyisi puolesta vuodesta vuoteen. Puolen vuoden välein starttaa graduryhmiä ja tammikuisin taas pari sellaista ryhmää jotka kiinnostavat minua eniten.

Sain kuin sainkin notaarin valmiiksi ja palautin sen kahdeksan minuuttia ennen puolta yötä! :) Huh, kun oli helpottonut olo.

Notaarin kirjoitusta kovalla vauhdilla.
Itsenäisyyspäivän soihtukulkue ja valintaedari

Maanantai 5.12.


Meillä oli tänään hallituksen sisällä talousarvion käsittelyä edarin keskiviikon kokousta varten. Äänestimme uudestaan hallituksen palkkojen jäädyttämisesta ja tällä kertaa esitykseni jäädyttämisestä voitti. Työntekijät ovat toivoneet järjestelmää, jossa hallituksen ja työntekijöiden palkkoja/palkkiota nostetaan samoina vuosina. Nyt hallituksen palkkiota on korotettu joka vuosi ja työntekijöillä taas harvemmin. Nyt kuitenkin siirrytään järjestelmään, jossa korotukset tehdään samoina vuosina.

Lisäksi teimme kompromissiesityksen ylioppilasteatterin tuen suhteen, sillä edustajisto tulisi keskustelemaan asiasta keskiviikkona. Otimme hieman pois tukea.

Illalla oli vuorossa puheenjohtaja- ja hallituspaneeli.

Puheenjohtajien osio alkaa kuuden minuutin kohdalla ja päättyy 58 minuutin kohdalla. Paneeli löytyy linkin takaa:


Annoin paneelissa ja videohaastattelussa kaikkeni. Minulla on ollut hyvin selvä linja ja visio siitä, miten johtaisin ylioppilaskuntaa ja mitä asioita kehittäisimme. Toisaalta taas minulla on paljon näyttöjä siitä, mitä saan ylioppilaskunnassa aikaan. Mitään en muuttaisi, joten nyt odotan vain tuloksia keskiviikkoiltapäivään asti, neuvottelut käydään keskiviikkoaamulla. Oma osani on tehty ja olen sillä asenteella, että tein parhaani ja katson mihin se riittää.

Täältä löytyy minun ja muiden hakemukset:Tiistai 6.12.

Hyvää itsenäisyyspäivää!


Tulin aikaisn toimistolle laittamaan valmiiksi itsenäisyyspäivän soihtukulkuetta varten soihtuja. Olin tiimissä joka täytti sytytysnestettä ja puuvillapötköjä soihtuihin. Se oli ihan hauskaa, mutta likaista puuhaa noen ja nesteen takia.

Itse kulkueessa ja kunnian kantaa Suomen lippua ja johdottaa kulkuetta. Suunnistajana tietenkin osasin reitin ja airueet pitivät takanani huolen vauhdista, välillä tuli käskyä mennä nopeammin ja välillä hitaammin :D Aika kylmä keli oli, mutta se ei haitannut ollenkaan!


Sain kunnian johdattaa kulkuetta Suomen lipun kanssa. Kuva TS.

Kulkueen kärjessä. Kuva TS.


Olimme sankarihaudoilla laskemassa seppeleen ja kuuntelmassa ÅAS:n ja TYYn edustajiston puheenjohtajien sekä TUOn hallituksen puheenjohtajien puheet.

Takaisin tultiin busseilla, bussissa oli pahaenteinen päämäärä.


Lisää kulkueesta löytyy Turun Sanomien uutisesta:


Keskiviikko 7.12.

Aamulla alkoivat neuvottelut kahdeksalta ja itse en tietenkään niihin osallistunut, vaan pysyin kaukana niistä ja olin aamupäivän kotona. Päässäni pyöri kaikkia eri vaihtoehtoja, kun kello kului eteenpäin. Lopulta noin klo 11 hiljaisuuden rikkoi se, kun kännykkäni alkoi soida.

Vastasin ja tiesin jo etukäteen, että soitto tulee koskemaan neuvotteluiden lopputulosta. Uutiset olivat tällä kertaa minun kannaltani pahimmat mahdolliset. Diili ei ollut muodostunut minun ympärilleni. Koeäänestyksessä olin kuulemma ollut toinen ja olenkin hyvin kiitollinen niille, jotka pysyivät rinnallani loppuun asti ja tekivät kaikkensa puolestani. Pettymys oli valtava, sillä halusin johtaa ylioppilaskuntaa ensi vuonna ja kehittää toimintaa. Olin valmistautunut sitä varten täysillä ja laittanut itseni täysillä likoon.

Kuitenkin tein kaikkeni kampanjassani ja olin koko ajan oma itseni. Kerroin mitä mieltä olen asioista ja olen aikaisemmin näyttänyt mitä saan aikaan. Harmi vaan, että se ei riittänyt valintaan asti. Mitään en muuttaisi, vaan tein parhaani ja olen ylpeä siitä miten olen antanut itsestäni kaiken TYYlle ja miten perustelin sitä, miksi minä olisin juuri oikea henkilö johtamaan ylioppilaskuntaa. Minulla oli paras mahdollinen tukitiimi preppaamassa, neuvottelemassa ja läheiset tukemassa minua. Sain myös itsestäni parhaan irti, joten sillä tavalla en ole pettynyt, että tein mielestäni kaiken oikein. Tekisin kaiken samalla tavalla myös nyt, jos pääsisin ajassa taaksepäin. 

Soitin läheiseni läpi ja toivuin hetken aikaa soitosta, minkä jälkeen lähetin viestiä yhdelle tiedekuntamme proffalle, jolle olin tehnyt seminaarikirjoituksen syksyllä. Kysyin, että jos kirjoitan seminaarityöstäni notaarin, niin tarkastaako hän sen vielä ennen joulua. Vastaus oli kyllä, joten otin käyttööni varasuunnitelman: Valmistu ennen joulua notaariksi ja hae tammikuussa graduryhmään.

Kun saavuin toimistolle, niin onnittelin heti alustavasi hallituksemme varapuheenjohtajaa (tuloshan ratkeaisi vasta virallisesti illalla) ja kiitin hyvästä kilpailusta. Kerroin, että osana diiliä vetäydyn puheenjohtajakilpailusta, sillä Ryhmä Lex on sitoutunut diiliin, jotta saamme hallistusehdokkaamme läpi. Kävin myös kiittämässä hallituksemme kupovastaavaa kisasta!

Neuvotteluiden jälkeen oli mahdollista, että aamukoulussa olisi hyvinkin huono ja kylmä tunnelma, kahden meistä jäätyä rannalle ja yhden tietäessä, että valinta on lähellä. Kuitenkin kaikki ottivat tilanteen hyvin ammattimaisesti ja asiallisesti ja vedimme aamukoulun kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan.

Keskustelimme tilauskoulutukseen osallistuvien opiskelijoiden ottamisesta jäseniksi ylioppilaskuntaan ja jonkin verran jouduimme pyörittelemään siipien jäseniä. Pääsin myös esittelemään kangaskassien tilaamista koskevan asian. Olemme viestintäsektorilla valmistelleet asiaa ja minä olen kuukauden ajan viestitellyt yrityksen kanssa ruotsiksi aiheesta ja tilausta on valmisteltu tosi pitkään ja hintaa neuvoteltu. Vaikka kassit tulevatkin kautemme jälkeen, niin on kiva, että ne tulevat ja hallituskauden jälkeen postuumistikin ilmestyy jotain :D


Kuva kangaskassin tietokoneluonnoksesta.


Oli tunteikasta pystyttää viimeistä kertaa edustajiston kokousta varten streamlaitteisto. Sen kanssa on monta kertaa tullut kiroiltua ja taisteltua. Mutta hyvin se tälläkin kertaa nousi pystyyn.Edustajiston kokouksessa valittiin ensi vuoden hallitus ja edustajiston varapuheenjohtaja, joten alussa oli paljon äänestyksiä. Lisäksi Tylkkärin johtokunta valittiin.

Onnittelut kaikille valituille! :)

Jäsenmaksu nousee taas ensi vuonna, se tulee olemaan 107€.

Talousarvion suhteen käytiin pitkä keskustelu ylioppilasteatterin suhteen. Molemmilla puolilla oli argumenttinsa ja näimme lukuisia esityksiä tuen suhteen. Lopulta äänestyksien jälkeen tuki leikkaantuu ensi vuonna puolella eli noin 4500€:llä ja se siirtyy tilahankkeen kustannuksiin. Aiheesta on keskusteltu päätöksen jälkeenkin paljon.

Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajisto on kokouksessaan 7.12.2016 päättänyt:

-valita hallituksen puheenjohtajaksi vuodelle 2017 Miika Tiaisen.
-valita hallituksen jäseniksi vuodelle 2017 seuraavat henkilöt:
Ali Benkherouf
Inari Harjuniemi
Saana Kallio
Laura-Maria Poikela
Janne Salakka
Matias Virta.


-myöntää eron Sami-Petteri Sepälle edustajiston varapuheenjohtajuudesta ja valita uudeksi varapuheenjohtajaksi Noora Wilénin.

-Valita Turun ylioppilaslehden johtokuntaan vuodelle 2017 seuraavat henkilöt:
Sade Kondelin, puheenjohtaja
Sara Koiranen
Emma Lappalainen
Lauri Liljenbäck
Sannimari Veini
Kristiina Karikko
Simo Nuuttila.


-määrätä lukuvuodelle 2017–2018 perustutkinto-opiskelijan jäsenmaksuksi 107 euroa ja jatkotutkinto-opiskelijan jäsenmaksuksi 37 euroa.

-hyväksyä talousarvion vuodelle 2017.
-valita ylioppilaskunnan tilintarkastajaksi PricewaterhouseCoopers-yhteisön, joka nimeää keskuudestaan vastuullisen tilintarkastajan.Meidän hallitus ennen viimeistä edaria.Torstai 8.12.


Hallituksen kokouksessa päätimme:

-hyväksyä tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat ylioppilaskunnan jäseniksi sekä myöntää heille oikeuden hakea jäsenmaksupalautusta YTHS-maksun osuuden verran, mikäli he eivät ole oikeutettuja YTHS:n palveluihin.
-nimittää elokuvatoimikunnan jäseniksi vuodelle 2017 seuraavat henkilöt:
Henni Eronen
Olli Jakonen
Valtteri Juvonen
Bea Karlstedt
Tuomo Marttila
Markus Mickels
Axel Ojala
Anni Varis
Emma Vuorinen


-myöntää TYY International Award 2016:n TYK ry:lle.

-nimetä siivet vuodelle 2017 seuraavasti:
Kansainvälisyyssiipi
Pekka Toivonen, puheenjohtaja
Yuliya Avdyusheva
Amik Barua
Salla Kettunen
Valma Kuuslampi
Emma Lappalainen
Sanna Oksanen
Jaspreet S. Pannu
Valerie Wårvik


Kehitysyhteistyösiipi

Heidi Saarinen, puheenjohtaja
Riina Bhatia
Kira Heikelä
Karoliina Kuusela
Noora Mäkelä
Emma Mäkinen
Sanni Niemelä
Maiju Paakkunainen
Silja Saarela
Tuuli Vanhanen


Ympäristösiipi

Liisa Sydänmetsä, puheenjohtaja
Kati Heikkonen
Maria Karttunen
Minna Kivento
Henna Kruuti
Susanna Lemström
Jenni Peltola
Johanna Puntanen
Kaisa Seppänen


Saavutettavuussiipi

Anette Säkö, puheenjohtaja
Antti Grönlund
Anna Lagerroos
Susanna Lemström
Noora Mäkelä
Jukka Väisänen
Valerie Wårvik


-valita Lauri Liljenbäckin Fastlaskiaisen tapahtumatuottajaksi.

-tilata 1000 kpl TYY-kangaskasseja ja varata tarkoitukseen 1400 € viestinnän sektorivaroista.
-lähettää Lumpeen ja Dahlströmin TY:n kuoron ja CMT:n adventtikonserttiin.
-lähettää Aaltosen, Dahlströmin ja Kulhan UTU Debating Clubin 5-vuotisjuhlaan.


Ensimmäinen päätös siitä, että tilauskoulutukseen osallistuvat opiskelijat voivat liittyä ylioppilaskunnan jäseniksi on ennakkotapaus koko Suomessa. Raumalle saapuu ulkomailta maksulliseen tilauskoulutukseen osallistuvia henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita liittymään jäseniksi. Lain mukaan tilauskoulutukseen osallistuvat voidaan ottaa ylioppilaskunnan jäseniksi, jos ylioppilaskunta sen haluaa mahdollistaa.

Ainakin TYYssä me toivotamme kaikki tervetulleeksi jäseniksemme!

Päätimme myöntää ensimmäisen TYY International Award -palkinnon TYK ry:lle heidän työstään kansainvälisten opiskelijoiden eteen tänä vuonna. Palkinnon saajaksi saimme loistavia ehdotuksia, mutta kemistit erottuivat edukseen ja toivomme, että hedän esimerkkinsä kannustaa muita järjestöjä tulevaisuudessa.

Perjantai 9.12.


Meillä oli aamulla yritysvierailu Lindorffiin. Aikaisesta aamusta huolimatta kv-opiskelijoita tuli paikalle ihan mukava määrä.

Yritysvierailulla.Toimistolla pidimme jokainen hallituslainen uudelle hallitukselle sektoriesittelyt. Esittelin siis lyhyesti kv-sektorin, tuutorointisektorin ja viestintäsektorin. Kerroin pääpiirteet jokaisesta sektorista.

Kävin hakemassa pokaalit Myllyn lähellä olevasta liikkeestä. Pokaalit jaetaan maanantaina TYY International Councilissa. Pokaalin saa TYY International Award -kilpailun voittaja. Toisen (pienemmän) pokaalin järjestö saa pitää ja isompi pokaali toimii kiertopalkintona. TYY International Award -kilpailu järjestettiin tosiaan nyt ensimmäistä kertaa.

Saimme pokaalit ja nyt ne odottavat maanantain TYY International Councilia.


Illalla menimme hallituksen kupovastaavan kanssa UTU Debeting Clubin 5-vuotisjuhliin. Juhlat olivat Turku-salissa ja kyseessä oli enemmänkin hengailuilta kuin juhlat. Katsoimme videoita järjestön historiasta ja otimme Skypen päähän muutaman aktiivijäsenen, itse autoin tietotekniikan suhteen hakemalla toimistolta tarvikkeita. Lisäksi vielä lopuksi kerho piti väittelyesityksen. Oli mukavaa olla näkemässä järjestön toimintaa.UTU Debating Club täytti 5 vuotta.